MENU

HomeProducts 手指刀 手指刀本體

手指刀本體

  • 手指刀本體

    源於印尼早期用於收割用刀 ”Karambit” ,在格鬥專家的改良發展下,已巧妙運用在近身格鬥上。